این طبقه برای رده سینی ۷ تا ۱۲ سال مورد استفاده قرار می گیرد که خود شامل درس های مختلف می باشد